semiconductor, renewable energy, hydrogen

Ngành sản xuất CHÍP BÁN DẪN: Doanh nghiệp Việt chọn hướng tham gia như thế nào?

Hình 1: Minh họa việc sản xuất tấm Wafer _ theo BCG & SIA.

Hình 2: Bản đồ minh họa đường đi của việc sản xuất chip bán dẫn _ theo Accenture.

Nguồn: Tổng hợp nhiều bài nghiên cứu của BCG, McKinsey, SIA, Accenture, v.v…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *